Kỹ năng lập kế hoạch công việc

Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Tài liệu lập kế hoạch của các nhà quản lý cấp trung và cấp cao. Rất cần thiết trong việc định hướng công việc và kinh doanh của công ty.

1. Khái niệm

Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó.

Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích. Tất cả những người quản lý đều làm công việc hoạch định.

2. Ý nghĩa

- Tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống quản lý
- Phối hợp mọi nguồn lực của tổ chức hữu hiệu hơn.
- Tập trung vào các mục tiêu và chính sách của tổ chức.
- Nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức để phối hợp với các quản lý viên khác.
- Sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài
- Phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra.

3. Làm thế nào xác định công việc?

Khi bắt đầu một công việc mới, làm thế nào để triển khai công việc đó hoàn hảo?

Nếu bạn không có phương pháp để xác định đầy đủ các yếu tố, bạn có thể bỏ sót nhiều nội dung công việc. Đó chính là một lỗ hổng trong hoạch định công việc

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NỘI DUNG CÔNG VIỆC (5W H 2C 5M)

- Xác định mục tiêu, yêu cầu công việc 1W (why)
- Xác định nội dung công việc 1W (what)
- Xác định 3W: where, when, who

- Xác định cách thức thực hiện 1H (how)

- Xác định phương pháp kiểm soát – 1C (control)
- Xác định phương pháp kiểm tra – 1C (check)

- Xác định nguồn lực thực hiện 5M

3.1 Xác định mục tiêu yêu cầu (Why)

Khi phải làm một công việc, điều đầu tiên mà bạn phải quan tâm là:
- Tại sao bạn phải làm công việc này?
- Nó có ý nghĩa như thế nào với tổ chức, bộ phận của bạn?
- Hậu quả nếu bạn không thực hiện chúng?

Why (tại sao?) là 1W trong 5W. Khi bạn thực hiện một công việc thì điều đầu tiên bạn nên xem xét đó chính là why với nội dung như trên.

Xác định được yêu cầu, mục tiêu giúp bạn luôn hướng trọng tâm các công việc vào mục tiêu và đánh giá hiệu quả cuối cùng.

3.2 Xác định nội dung công việc (What?)

1W = what? Nội dung công việc đó là gi?

Hãy chỉ ra các bước để thực hiện công việc được giao.

Bạn hãy chắc rằng, bước sau là khách hàng của bước công việc trước.

3.3 Xác định 3W

Where: ở đâu, có thể bao gồm các câu hỏi sau:

- Công việc đó thực hiện tại đâu?
- Giao hàng tại địa điểm nào?
- Kiểm tra tại bộ phận nào?
- Testing những công đoạn nào?…

When: Công việc đó thực hiện khi nào, khi nào thì giao, khi nào kết thúc…

- Để xác định được thời hạn phải làm công việc, bạn cần xác định được mức độ khẩn cấp và mức độ quan trọng của từng công việc.
- Có 4 loại công việc khác nhau:
+ Công việc quan trọng và khẩn cấp,
+ Công việc không quan trọng nhưng khẩn cấp,
+ Công việc quan trọng nhưng không khẩn cấp,
+ Công việc không quan trọng và không khẩn cấp.
Bạn phải thực hiện công việc quan trọng và khẩn cấp trước.

Who: Ai, bao gồm các khía cạnh sau:

- Ai làm việc đó
- Ai kiểm tra
- Ai hổ trợ.
- Ai chịu trách nhiệm…

3.4 Xác định phương pháp 1h

H là how, nghĩa là như thế nào? Nó bao gồm các nội dung:

- Tài liệu hướng dẫn thực hiện là gì (cách thức thực hiện từng công việc)?
- Tiêu chuẩn là gì?
- Nếu có máy móc thì cách thức vận hành như thế nào?

3.5 Xác định phương pháp kiểm soát (Control)

Cách thức kiểm soát (control) sẽ liên quan đến:

- Công việc đó có đặc tính gì?
- Làm thế nào để đo lường đặc tính đó?
- Đo lường bằng dụng cụ, máy móc như thế nào?
- Có bao nhiêu điểm kiểm soát và điểm kiểm soát trọng yếu
(Xem chi tiết qua tài liệu về MBP – phương pháp quản lý theo quá trình)

3.6 Xác định phương pháp kiểm tra (check)

Phương pháp kiểm tra (check) liên quan đến các nội dung sau:

- Có những bước công việc nào cần phải kiểm tra. Thông thường thì có bao nhiêu công việc thì cũng cần số lượng tương tự các bước phải kiểm tra.
- Tần suất kiểm tra như thế nào? Việc kiểm tra đó thực hiện 1 lần hay thường xuyên (nếu vậy thì bao lâu một lần?).
- Ai tiến hành kiểm tra?
- Những điểm kiểm tra nào là trọng yếu?
- Trong DN không thể có đầy đủ các nguồn lực để tiến hành kiểm tra hết tất cả các công đoạn, do vậy chúng ta chỉ tiến hành kiểm tra những điểm trọng yếu (quan trọng nhất).
- Điểm kiểm tra trọng yếu tuân theo nguyên tắc Pareto (20/80), tức là những điểm kiểm tra này chỉ chiếm 20 % số lượng nhưng chiếm đến 80 % khối lượng sai sót.

3.7 Xác định nguồn lực (5M)

Nhiều kế hoạch thường chỉ chú trọng đến công việc mà lại không chú trọng đến các nguồn lực, mà chỉ có nguồn lực mới đảm bảo cho kế hoạch được khả thi.

Nguồn lực bao gồm các yếu tố:

- Man = nguồn nhân lực.
- Money = Tiền bạc.
- Material = nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng.
- Machine = máy móc/công nghệ.
- Method = phương pháp làm việc.

a. Man, bao gồm các nội dung:

- Những ai sẽ thực hiện công việc, họ có đủ trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, phẩm chất, tính cách phù hợp?
- Ai hỗ trợ?
- Ai kiểm tra?
- Nếu cần nguồn phòng ngừa thì có đủ nguồn lực con người để hỗ trợ không?

b. Material = nguyên vật liệu/hệ thống cung ứng, bao gồm các yếu tố:

- Xác định tiêu chuẩn NVL.
- Tiêu chuẩn nhà cung ứng.
- Xác định phương pháp giao hàng
- Thời hạn giao hàng.

4. Phân loại

- Hoạch định chiến lược.
- Hoạch định tác nghiệp.
- Hoạch định dự án.
- Mục tiêu.
- Hoạch định năm.
- Hoạch định tháng.
- Hoạch định tuần.

4.1 Hoạch định chiến lược

Đặc điểm

- Thời hạn: vài năm
- Khuôn khổ: rộng
- Mục tiêu: ít chi tiết

Quá trình cơ bản của hoạch định chiến lược

- Nhận thức được cơ hội
- Xác định các mục tiêu
- Phát triển các tiền đề
- Xác định các phương án lựa chọn
- Đánh giá các phương án.
- Lựa chọn phương án
- Hoạch định các kế hoạch phụ trợ
- Lượng hóa bằng hoạch định ngân quỹ

Đầu ra của hoạch định chiến lược:

- Một bản kế hoạch kinh doanh
- Kế hoạch phát triển công ty.

4.2 Hoạch định tác nghiệp

Đặc điểm

- Thời hạn: ngày, tuần, tháng
- Khuôn khổ: hẹp
- Mục tiêu: chi tiết xác định

Đầu ra của hoạch định tác nghiệp:

- Hệ thống tài liệu hoạt động của tổ chức như:
- Các loại sổ tay, cẩm nang.
- Quy trình hoạt động
- Các quy định
- Hướng dẫn công việc
- Các biểu mẫu
- Các kế hoạch thực hiện mục tiêu, dự án ngắn hạn.

4.3 Hoạch định dự án

- Xác định các yêu cầu của dự án.
- Xác định các quy trình cơ bản.
- Xác định nguồn lực cung cấp cho dự án.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án theo sơ đồ gantt

4.4 Mục tiêu:

(Phần này, bạn tham khảo theo kỹ năng quản lý theo mục tiêu)

- Phân loại mục tiêu
- Điều kiện của mục tiêu
- Lập kế hoạch thực hiện mục tiêu:

4.4.1 Phân loại mục tiêu

- Mục tiêu cấp công ty, bộ phận, cá nhân

- Theo Peter Drucker, mục tiêu của công ty xếp từ ngắn hạn đến dài hạn như sau:
+ Tồn tại và tăng trưởng.
+ Lợi nhuận
+ Phân bổ các nguồn lực và rủi ro
+ Năng suất
+ Vi thế cạnh tranh
+ Phát triển nguồn lực
+ Phát triển công nghệ
+ Trách nhịêm xã hội.

4.4.2 Điều kiện của mục tiêu:

Điều kiện của mục tiêu phải đảm bảo yêu cầu của nguyên tắc SMART
- Specific – cụ thể, dễ hiểu
- Measurable – đo lường được
- Achievable – vừa sức.
- Realistics – thực tế.
- Timebound – có thời hạn.

a/Specific – cụ thể, dễ hiểu

- Chỉ tiêu phải cụ thể vì nó định hướng cho các hoạt động trong tương lai.
- Đừng nói mục tiêu của bạn là dẫn đầu thị trường trong khi đối thủ đang chiếm 40 % thị phần.
- Hãy đặt mục tiêu chiếm tối thiểu 41% thị phần, từ đó bạn sẽ biết mình còn phải cố đạt bao nhiêu % nữa.

b/Measurable – đo lường được

- Chỉ tiêu này mà không đo lường được thì không biết có đạt được hay không?
- Đừng ghi: “phải trả lời thư của khách hàng ngay khi có thể”. Hãy yêu cầu nhân viên trả lời thư ngay trong ngày nhận được.

c/Achievable – vừa sức.

- Chỉ tiêu phải có tính thách thức để cố gắng, nhưng cũng đừng đặt chỉ tiêu loại không thể đạt nổi.
- Nếu bạn không có giọng ca trời phú thì đừng đặt chỉ tiêu trở thành siêu sao. Giữ trọng lượng ở mức lý tưởng 45kg có thể vừa sức hơn.

d/Realistics – thực tế.

- Đây là tiêu chí đo lường sự cân bằng giữa khả năng thực hiện so vối nguồn lực của doanh nghiệp bạn (thời gian, nhân sự, tiền bạc..).
- Đừng đặt chỉ tiêu giảm 20 kg trong một tháng để đạt trọng lượng lý tưởng 45 kg trong vòng một tháng, như vậy là không thực tế.

e/Timebound – có thời hạn.

- Mọi công việc phải có thời hạn hoàn thành, nếu không nó sẽ bị trì hoãn.
- Thời gian hợp lý giúp bạn vừa đạt được mục tiêu lại vừa dưỡng sức cho các mục tiêu khác.

4.4.3 Kế hoạch thực hiện mục tiêu (gantt)

Có thể sử dụng các biểu đồ tiến độ để lập kế hoạch
Một trong những công cụ rất hiệu quả là phần mềm Microsoft project.

4.5 Hoạch định kế hoạch năm

Nguồn thông tin từ để lập kế hoạch năm bao gồm:

- Từ chiến lược của công ty.
- Từ các dự án tham gia
- Từ mục tiêu của công ty và mục tiêu bộ phận do công ty giao.
- Từ các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ bộ phận.

Nội dung của kế hoạch công tác năm:

- Nội dung các mục tiêu công việc.
- Thời gian thực hiện.
- Mức độ quan trọng của các công viêc (để giúp bộ phận có thể đặt trọng tâm vào công tác nào và đánh giá công việc cuối năm).

4.6 Hoạch định kế hoạch tháng:

Nguồn thông tin lập kế hoạch tháng

- Các công việc trong kế hoạch năm.
- Các công việc tháng trước còn tồn tại.
- Các công việc mới phát sinh do công ty giao.

Nội dung kế hoạch tháng

- Các công việc quan trọng trong tháng
- Phần các công việc cụ thể gồm: nội dung công việc, thời gian thực hiện, người thực hiện.
- Các công việc chưa xác định được lịch (nhưng phải làm trong tháng hoặc làm trong tháng sau).

4.7 Hoạch định kế hoạch tuần

Nguồn thông tin để lập kế hoạch tuần:

- Các công việc trong kế hoạch tháng.
- Các công việc trong tuần trước chưa thực hiện xong
- Các công việc mới phát sinh do công ty giao thêm.

NỘI DUNG BẢN KẾ HOẠCH TUẦN

- Các công việc quan trọng trong tuần
- Phần các công việc cụ thể gồm: nội dung công việc, thời gian thực hiện, người thực hiện, ghi chú (yêu cầu kết quả).
- Các công việc chưa xác định được lịch (nhưng phải làm trong tuần hoặc làm trong tuần sau).

Nhận xét

95 nhận xét cho “Kỹ năng lập kế hoạch công việc”

 1. Nguyen Huy Hoang gửi lúc 9:03 am ngày 5/08/2008

  Cảm ơn anh, bài viết rất hay và bổ ích, nếu có thể có một mẫu thiết kế chuẩn nào đó cụ thể thì sẽ rất hữu hiệu. Xin cảm ơn

 2. Le Nguyen Phuc Huy gửi lúc 4:50 pm ngày 5/08/2008

  Cảm ơn anh về bài viết rất hữu ích.

 3. Tran Duc Doanh gửi lúc 10:18 am ngày 17/08/2008

  bai viet kha hay nhung ban co the cho minh mot vai vi du sinh dong cu the va co the kem theo phan tich cang tot thi bai viet co the con hay hon nua

 4. Trịnh Hòa gửi lúc 7:57 pm ngày 22/08/2008

  Cam on! Bai viet rat bo ich, neu co vi du cu the thi cang hay. Thanks

 5. Mai Nga gửi lúc 11:56 pm ngày 29/08/2008

  Rat cam on vi nhung thong tin bo ich anh da chia se voi tat ca moi nguoi.

 6. Minh Hoang gửi lúc 9:30 am ngày 6/09/2008

  Bai viet cua ban hay nhung can dua ra cac tinh huong xu ly thuc te va cac bieu mau cho viec danh gia tien do —> thi that la tuyet

 7. Thach SiSaVane gửi lúc 11:59 am ngày 8/10/2008

  Bai viet nay rat hay ,da chia se voi moi nguoi .Neu co vi du thi minh tin rang bai them hay lam , Cam on

 8. tien.dt5-nka gửi lúc 10:19 pm ngày 21/11/2008

  bai viet kha hay!:)

 9. nguyễn tấn thiện gửi lúc 1:17 pm ngày 22/12/2008

  cảm ơn anh rất nhiều bài viết rất nhanh. nhưng em củng cần một bảng vidu về bài viết thì hay biết mấy.

 10. nguyễn Trọng Ảnh gửi lúc 4:05 pm ngày 16/11/2009

  Báo cáo của bạn rất chi tiết và cụ thể, nhưng mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn đưa ra một biểu mẫu kế hoạch cụ thể, như thế người đọc sẽ rất dễ dàng trong việc tiếp cận. Cảm ơn vì bạn đã chia sẻ những thông tin bootr ích này. Hãy đưa nhiều điều hay mà bạn biets nữa nha. CHúc bạn luôn vui vẻ và thàn công trong công việc của mình!

 11. phamthitien gửi lúc 7:16 pm ngày 12/05/2010

  Cảm ơn thật nhiều.

 12. nguyen hong ngoc lam gửi lúc 1:13 pm ngày 12/07/2010

  cam on nhieu lem

 13. nguyen gửi lúc 3:42 pm ngày 3/08/2010

  sao lai ko co bieu mau va mot vidu nhi/
  that la thieu sot qua
  nhung du sao cung thank!

 14. huahuan gửi lúc 4:26 pm ngày 8/09/2010

  Cảm ơn chủ nhân của bài viết!
  Mình đọc thấy hữu ích với bản thân, nhưng cũng như mọi người, mình nghĩa có ví dụ minh họa thì hay hơn, để người chưa được làm kế hoạch bao giờ như mình dễ cảm nhận hơn.
  Cảm ơn!

 15. Xuan Tien gửi lúc 3:19 pm ngày 8/10/2010

  Cam on ban da co bai viet rat hay, minh cung dang co ke hoach ko biet phai bat dau tu dau, sau khi tham khao bai cua ban minh biet phai bat dau tu dau roi
  Mot lan nua cam on ban!

 16. Quang Đức Daklak gửi lúc 2:17 pm ngày 15/10/2010

  Cám Ơn Người viết nhe!
  Mình đang cần một nội dung như vậy
  mình cũng nghĩ nếu có thêm mẫu thì hay hơn đó nha
  chúc bạn có những bài viết hay hơn nha.

 17. viet luu gửi lúc 8:42 pm ngày 28/10/2010

  thanks a lot.

 18. HP gửi lúc 1:39 pm ngày 2/11/2010

  Rất cảm ơn vì bài viết hữu ích!

 19. ken tran gửi lúc 4:19 pm ngày 19/11/2010

  mình đang bế tắc, may lại đọc được bài viết này. cảm ơn bạn nhiều lắm.

 20. Lê Trần Phúc gửi lúc 11:51 pm ngày 3/12/2010

  Nội dung của bạn thật hay….

  Và nó sẽ hay hơn nếu có thêm những tình huống, ví dụ, biểu mẫu …

  Hi vọng nhận được sự hỗ trợ từ bạn

 21. Phạm Văn Hoàng gửi lúc 10:10 am ngày 24/12/2010

  Bài viết rất hay, tuy nhiên sẽ hữu ích hơn rất nhiều nếu có một ví dụ cụ thể, độc giả có thể so sánh – đối chiếu với lý thyết có lẽ se là hoàn hỏa!

  Trân trọng cám ơn tác giả!

 22. lê văn minh trang gửi lúc 4:19 pm ngày 3/01/2011

  thật vui và ý nghĩa khi mình làm 1 cái gì đó ý nghĩa phải k bạn?
  cảm ơn vì bài viết và chia sẻ của bạn.

 23. chải gửi lúc 11:33 pm ngày 3/01/2011

  kế hoạch của bạn tương đối đầy đủ, hội tụ đầy đủ trong hoạch định một công việc nào đó, rất giống với mô hình quản trị chiến lược
  đúng như các bạn nói cần có thực tế
  Thông thưởng bản kế hoạch tớ hay làm gồm 2 cột
  1. Công việc cần làm
  2. Tiến độ hoàn thành
  Cảm ơn bài viết bạn tương đối hay
  Chúc bạn có những bài viết hay
  rât mong được giao lưu với các bạn có ước mơ làm Sale pro – yahoo: sale_vanchai, email: chaihn@gmail.com

 24. nguyen phong gửi lúc 12:51 pm ngày 8/01/2011

  Cam on ban vi bay viec nay rat bo ich,minh chua bao gio lap ke hoach cong viec. nhung năm nay sep yeu cau phai xay dung ke hoach lam viec nam, thang, tuan. ban co the cho minh vai vi du tham khao khong.
  cam on nhieu chuc ban thanh cong

 25. nguyenthaison gửi lúc 12:08 pm ngày 13/01/2011

  bài viết rất hay,thanks

 26. TONG VAN HAI gửi lúc 8:44 am ngày 14/01/2011

  cảm ơn nhìu nhá

 27. stupid boy gửi lúc 1:04 pm ngày 17/01/2011

  Ths bài viết có tính khái quát cao! Giúp mọi người có cái nhìn bao quát khi xây dựng chiến lược , họach định công việc, từ đó cá nhân sẽ modifile cho phù hợp công việc của mình . Ths

 28. vy ngyen gửi lúc 4:43 pm ngày 19/02/2011

  cám ơn bạn nhiều ,

 29. Tú gửi lúc 10:16 am ngày 21/02/2011

  Cám ơn bạn rất nhiều, đúng là cái mình đang cần

 30. Đới VĂN Cương gửi lúc 7:20 am ngày 24/02/2011

  cám ơn bạn nhiều nha!

 31. minh dang gửi lúc 8:31 am ngày 27/02/2011

  bài viết của bạn rất hay. bạn có thể gửi bản kế hoạch tuần cụ thể, chi tiết ví dụ về một sản phẩm nào đó hay gửi về mail cho mình cũng được. thanks!

 32. dang khoa gửi lúc 8:34 am ngày 27/02/2011

  rất hay, thanks !!!!!!!!!!!!! nhiu nhiu hihi

 33. ba cong gửi lúc 7:57 am ngày 11/03/2011

  cảm ơn vì bài viết, nhưng ko phải ai cũng biết hoạch định cho minh một kế hoạch. mình là người mới vào nghề nên có nhiều điều còn bỡ ngỡ lắm. nếu bạn có một số ví dụ cụ thể cho từng công việc từng chuyên môn sẽ rất hay và phong phú.

 34. Thuy Linh gửi lúc 10:12 am ngày 22/03/2011

  Cũng như mọi người đã xem qua bài viết của anh tôi hình dung được các bước tôi phải làm nhưng cái vướng của tôi không biết hệ thống nó lại và cũng k biết trình tự nó đi, anh có thể hướng dẫn ví dụ cụ thể giúp tôi không. Nếu được cám ơn anh nhìu.

  Thanks anh

 35. truong thi thu ha gửi lúc 12:37 pm ngày 2/04/2011

  bai viet cua ban rat hay .tuy nhien nen co them vai vi du cu the.cam on ban

 36. truong thi thu ha gửi lúc 1:13 pm ngày 2/04/2011

  bai viet nay giup ich cho minh rat nhieu.cam on

 37. YẾN NHI gửi lúc 10:25 pm ngày 6/04/2011

  Em dang bắt đầu vào làm ở phòng kế hoạch, nhưng thật sự em không biết gì cả, chuyên môn của em là kế toán, vì vậy em rất cần những lời khuyên cũng như kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, em rất cảm ơn, chúc mọi người ngày càng thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.

 38. YẾN NHI gửi lúc 10:26 pm ngày 6/04/2011

  mail của em là hoanghontim.ynhi@gmail.com.vn rất mong nhận được sự chỉ bảo của mọi người.

 39. Lại Văn Hải gửi lúc 5:23 am ngày 8/04/2011

  Thanhks.

 40. bui lam gửi lúc 9:37 am ngày 20/04/2011

  thanks về bài viết

 41. LonglyLong gửi lúc 4:05 pm ngày 21/04/2011

  Cảm ơn bạn, bài viết rất hay và bổ ích. Mình thực sự đang cần cho công việc hiện tại. Thankssss!

 42. Lan Nguyễn Thị gửi lúc 9:52 am ngày 28/04/2011

  Cám ơn bài viết hay quá và thú vị hơn nữa nếu như có một vài biểu mẫu ví dụ

 43. Lê Trung gửi lúc 2:32 pm ngày 3/05/2011

  Cảm ơn bạn!

 44. Tong Xuan Truong gửi lúc 11:03 am ngày 16/05/2011

  Bai viet thay hay, rat chi tiet. Cam on ban da chia se

 45. Đỗ thị Trang gửi lúc 12:02 pm ngày 3/06/2011

  cam on ban nhieu nha!!!!!

 46. Hồ Minh Sơn gửi lúc 11:01 pm ngày 30/06/2011

  Cảm ơn vì những thông tin bổ ích từ bài viết của bạn!

 47. thanh thanh gửi lúc 4:43 pm ngày 2/07/2011

  bài viết rất hay!cảm ơn!nếu có thêm một kế hoạch mẫu cụ thể thì nó sẽ rất tuyệt!

 48. Ngô Minh Thanh gửi lúc 2:15 pm ngày 8/07/2011

  cảm ơn vì bài viết,rất hay và hữu ích

 49. Nguyen Huu Tan gửi lúc 4:12 pm ngày 17/07/2011

  Bai viet ban rat hay. Rất bổ ích cho cong viec cua minh.
  Cam ơn ban nhieu nha!!!!

 50. le hoang nhan gửi lúc 2:21 pm ngày 14/09/2011

  cam on ban vi nhung thong tin tren, thank you

 51. quachtuan gửi lúc 9:18 am ngày 16/09/2011

  quá hay, nếu bạn không lập được kế hoạch cho bạn, tức là bạn đã lập đựoc kế hoạch cho sự thất bại của bản thân bạn!!!!

 52. le gửi lúc 4:50 pm ngày 19/09/2011

  Thanks

 53. Vi Hữu Tú gửi lúc 9:04 am ngày 9/10/2011

  Cảm ơn Anh nhiều nhé!

 54. van kha gửi lúc 4:02 pm ngày 12/10/2011

  cam on ban nhieu bai viet rat tot.

 55. cong ty tham tu gửi lúc 2:25 pm ngày 13/10/2011

  Bài viết rất hay. Rất mong itmanvn post thêm những bài ý nghĩa như thế

 56. tham tu sai gon gửi lúc 2:26 pm ngày 13/10/2011

  +1 Like! :)

 57. cong ty tham tu gửi lúc 2:29 pm ngày 13/10/2011

  Bác tham tu sai gon làm như đây là facebook ko bằng :)

 58. duyensan gửi lúc 11:56 am ngày 15/10/2011

  thanks pan nhiu!

 59. vovanhoi gửi lúc 10:40 pm ngày 21/10/2011

  cam on ( anh,chi,co, chu)rat nhieu khi toi docj duoc bai viet nay trong luc be tac voi phan bai lam thuyet trinh cua toi, mot lan nua cam on vi bai viet wa hay, nhung them vao do 1-2 vi du nua thi wa tuyet voi.hen gap lai(anh,chi,co,chu)tren nhung bai viet hay khac nua nhe

 60. quynh gửi lúc 9:58 am ngày 24/10/2011

  Bài viết rất hay… hy vọng sẽ có nhìu chia sẻ hữu ích như thế này nữa…. :)

 61. ma thanh tin gửi lúc 12:42 pm ngày 31/10/2011

  thanks ban nhieu bai viet rat hay minh cung dang chuan bi lap ke hoach kinh doanh, khi xem bai viet nay minh cang hieu nhieu hon ve cach sap xep lap ke hoach sao cho hieu qua.Hy vong ngay cang,co nhieu bai viet hay hon nua…

 62. Le Sinh gửi lúc 10:14 pm ngày 10/11/2011

  bai viet hay!chuc ban luon vui ve va hanh phuc.

 63. Vũ Thị Hảo gửi lúc 11:26 am ngày 18/11/2011

  Cảm ơn tác giả, rất hay và ý nghĩa. Tự mình có thể nghiệm ra, mỗi ý bạn đưa ra và mình tự trả lời bằng chính công việc của mình đang làm. Đó chính là ví dụ thiết thực nhất mà các đọc giả khác cần. Bạn thật cao thủ vì bài viết cực hoàn chỉnh.

 64. cao thị muoi gửi lúc 8:51 pm ngày 2/01/2012

  cảm ơn tác giả bài viết rất nhiều.nếu như có ví vụ cụ thể,lập một bảng kế hoạch cụ thể thì em cũng như các ba đọc sẽ hiểu nhiều hơn.e mới làm ban kế hoạch cho mình lần đầu tiên nên chưa biết phải làm như thế nào(mong cô, chú, anh, chị)giúp e với.đã hết năm mà e vẫn chưa biết cách làm sao cho hoàng chỉnh.e rất mong có ví dụ cụ thể.

 65. lê kim hoang gửi lúc 2:15 pm ngày 10/02/2012

  bài viết cũng có ích dó nhưng neu duoc có thể cho bài thi dụ cụ tểh dẫn dắt sẽ dễ hiểu hơn

 66. Thuỳ Dương gửi lúc 10:50 am ngày 16/02/2012

  Rất hữu ích. Cảm ơn bạn nhiều.

 67. dacnhantam gửi lúc 9:34 am ngày 17/02/2012

  cám ơn anh, bài viết rất hữu ích, mong có nhiều bài viết như vậy.

 68. duonghong gửi lúc 9:48 am ngày 22/02/2012

  Cám ơn tác giả, bài viết rất hay,nhưng mình cũng đồng tình với mấy bạn minh hoang,ba cong…bạn có thể đưa ra ví dụ thực tế thì hay hơn nhiều….
  Rất tuyệt!

 69. nam gửi lúc 8:01 am ngày 1/03/2012

  Tôi cũng đã từng lên kế hoạch làm việc rồi , nhưng khi đọc bài của anh rất hay và bổ ích . Chúc Anh thành công.

 70. Pham Tan gửi lúc 1:17 pm ngày 12/03/2012

  Cảm ơn bài viết,

  Bác nào có bản mẫu nào cho em xin. Mail em là: phamtannd@gmail.com

 71. Nguyen Duy PHong gửi lúc 10:54 am ngày 16/03/2012

  Cam on tac gia ve bai viet. Neu co the ban cho minh xin mot ke hoach mau. mail cua minh :duyphong2988@gmail.com

 72. xuan nguyen gửi lúc 1:32 pm ngày 19/03/2012

  bai viet cua a that la bo ich cho moi nguoi. cam on a nhieu nhieu lam!

 73. pipi gửi lúc 5:21 pm ngày 19/03/2012

  bài này có bài mẫu không cho em xin với.e dang cần lắm.thank a.akurunqn@gmail.com

 74. VI THUAN gửi lúc 3:50 pm ngày 18/04/2012

  Bài biết rất hay, bổ ích. Tuy nhien minh mong tác giả có những ví dụ một bản kế hoạch tháng hoặc tuan mẫu cụ thể hơn thì sẽ giúp ích được nhiều bạn hơn. Cảm ơn

 75. DungThuy gửi lúc 9:27 am ngày 8/05/2012

  Cảm ơn bài viết của ad :) nhờ có nó e có thể hiểu sơ qua về bản kế hoạch công việc phải ntn.

 76. Thu Phong gửi lúc 2:58 pm ngày 11/05/2012

  Mình rất cảm ơn bài viết rất hữu ích.
  Chúc bạn luôn thành công!

 77. hoang thang gửi lúc 5:04 pm ngày 15/05/2012

  thanhk chuc ban thanh cong trong cong viec

 78. trần hữu lộc gửi lúc 4:48 pm ngày 16/05/2012

  mình làm NVKD cũng lâu rồi nhưng vẫn còn rất nhiều điều để học, cảm ơn anh rất nhiều

 79. Yen Nguyen gửi lúc 2:38 pm ngày 23/05/2012

  Cảm ơn bạn về bài viết hữu ích.

 80. Dinh thị Hạnh gửi lúc 8:13 am ngày 2/06/2012

  Nếu có một bài mẫu minh họa thì tốt quá VD như kế hoạch tiếp quản phòng kế toán

 81. thuy gửi lúc 9:37 am ngày 6/06/2012

  Xin cảm ơn bạn về những nội dung bổ ích mà bạn đã chia sẻ cho những người cần như chúng tôi. Nếu bạn còn biết được nhiều những kinh nghiệm về công việc hãy chia sẻ nữa thêm nữa nhé.

 82. Nguyen Thao gửi lúc 11:07 am ngày 18/06/2012

  Bài viết rất bổ ích tuy nhiên bạn có thể cho mình thêm ví dụ cụ thể thì tốt quá.

 83. nguye ban ngoc gửi lúc 11:50 am ngày 25/06/2012

  can on moi nguoi da de va y lai bai hoc qua hay va y ngia , co gi cac a/c chi bao cho minh nhe 01672072705 nguyenbangoc

 84. nguyen thi huong gửi lúc 6:51 pm ngày 1/07/2012

  bài này có bài mẫu không cho em xin với.e dang cần lắm.thank.! thuhuong051078@gmail.com

 85. nguyen duong dien gửi lúc 10:27 am ngày 18/07/2012

  thanks! bai viet bo ich. Hy vong se co nhieu bai viet bo ich khac de moi nguoi cung tham khao va hoc hoi.

 86. phuong anh gửi lúc 9:03 am ngày 12/08/2012

  thanks, dung la cai minh dang can. Sep giao cho minh lap ke hoach xay dung bien bao, nha cho tren cac tuyen pho(cac bien quang cao, bien quay ma ban van thay tren pho do)theo nam, thang, tuan. E rat mong anh chi giup, neu co the a huong dan e lap 1 bieu mau cu the duoc khong. rat mong nhan duoc tin cua a.

 87. kim yen gửi lúc 10:12 am ngày 26/09/2012

  rat la hay nhug thieu vi du cu the

 88. Nguyen tien giang gửi lúc 5:56 pm ngày 20/10/2012

  Hay,hay,hay cho minh xin cái mau theo dc: giang.fed@gmail.com nhé . Thanks

 89. honhan77 gửi lúc 11:25 pm ngày 24/10/2012

  xinh cảm ơn rất nhiều

 90. nguyễn bình an gửi lúc 9:31 am ngày 30/10/2012

  Em xin cảm ơn nhiều bài viết hay; có thể cho Em xin biểu mẫu xây dựng kế hoạch cho công ty công ty Em là cty khai thác khoáng sản… cám ơn nhiều!

 91. hiền văn gửi lúc 8:51 am ngày 21/11/2012

  thank’s nhìu nha bạn. bài này rất bổ íck

 92. Nam Anh gửi lúc 8:41 am ngày 6/12/2012

  Cảm ơn bạn đã chia sẻ !!!

 93. Robert Nam gửi lúc 3:47 pm ngày 12/04/2013

  Bài việt rất hay và bổ ích cho bất cứ ai muốn thành công hay sống một cuộc sống thoải mái
  Thanks

 94. nguyễn thế thịnh gửi lúc 1:23 pm ngày 16/05/2013

  khá tốt
  đây là dàn ý để các bạn tự xây dựng sao cho phù hợp với công việc và kế hoạch hoạt động của đơn vị, của ngành, phù hợp với chức năng nhiệm vụ
  thân chào
  rất cảm ơn tác giả

 95. nguyen trong quan gửi lúc 1:25 pm ngày 26/05/2013

  bài viết rất bổ ích, nhưng vẫn có gì đó chung chung… có thể do mình hiểu chưa hết chăng

Gửi nhận xét