Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu

Chữ Nhẫn là kiên tâm nhẫn nại. Bền lòng nhịn nhục được thì cái tâm mới an-tịnh, nhứt là về phương-diện tu-hành đạo-đức, phải thật hành chữ nhẫn trước hết. Ðức Khổng-Tử nói: “Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu”. Việc nhỏ mà chẳng nhịn thì cái mưu lớn ắt phải hư hoại. Ở đời [...]

Tâm thế nào thì nhìn ra thế ấy

Nếu mình để cho những hạt giống không dễ thương, những hạt giống của giận hờn, ganh tỵ, ích kỷ, hơn thua… có cơ hội phát sinh thì mình nhìn đâu cũng thấy “phân bò” hết. Ngược lại, nếu mình biết nuôi dưỡng và phát triển những hạt giống từ, bi, hỷ, xả, những hạt [...]

Tịnh tâm khổ luyện, thành công sẽ tự tìm đến

Tự nhận biết bản thân có điều không biết, thái độ đó khó có được. Có người rõ ràng không biết lại tự cho là biết. Rất nhiều sự vật xem ra tưởng là vậy, nhưng thật ra hoàn toàn không phải vậy; tưởng chừng biết rõ nhưng thực ra hoàn toàn chẳng biết, cho [...]